Niska ilo'udziaow

Max Adams
image-EwluMtGePs1IDWUJ

Niski poziom zapas-w mo e sprawi , e handel jest op acalny. Z tego powodu lepiej jest utrzyma te zapasy, niezale nie od tego, jak wygl da obiekt.

Niski poziom zapas-w mo e sprawi , e handel jest op acalny. Z tego powodu lepiej jest utrzyma te zapasy, niezale nie od tego, jak wygl da obiekt.

nale y zbada przy ka dym umieszczeniu transakcji. Co zesp robi to powiedzie dok adnie, ile by przedmiotem obrotu z konkretnej wymiany w ci gu dnia. Ka da liczba liczy si jako 2 transakcje bromea cada do zakupu i every do sprzeda'y. Wic je li obj a la broma 10 000 000 m wi si, e sprzedawane 10 000 000 i 10 000 000 ludzie kupili dzie.

Bardzo wa ne jest, aby wygl da obj to , bo je'li obj to jest zbyt niska, mo e to by problematyczne, je li zamierzasz handlowa pieni dzmi.

Pierwszy problem ma ej ilo ci zapas w daje wstawanie i obecnie. Jeli s' tylko 40 000 oferty w danym dniu, mo e si okaza, e bardzo trudno dosta' , zw aszcza w cenie, kt'r chcesz.

Drugi problema jest podobny, je li ob z odwraca si przeciwko Tobie, mo e to by trudne do wydosta. Spadek cen na magazyn o niskiej obj to ci mo e by du o sprzedawc w, kt rzy nie korzystaj z kupuj cych wok. Z czasem wydosta si mo na dosta straty tak daleko poni ej oryginalnych przystank-w, chcesz de zraniony.

Ostatni spos b, w jaki akcje niskiego wolumenu pracuj przeciwko Tobie, a sam fakt, e nie mo esz mie g o no ci, aby Ci pom c. Zwykle mo na regulowa , aby okre li si akcji cenowej. Dua obj to na dzie oznacza, e czas mo e p j dalej w kr tkim okresie czasu.

Gdy g'o no' jest niska, aby rozpocz, ale to sprawia, e trudniej stwierdzi, gdzie jest du a obj to ' i niskiej g'o'no ci. Nikt niest handel na gie dzie tak.

Wic, ¿co bromeando obj toci? Ka dy przedsi biorca ma inn opini, ale my l, e powiniene, w stanie znale czas, kt ry jest handel co najmniej 1 000 000 akcji dziennie. A powinno pozwoli, aby porusza si i obecnie doa.

Twojewa's Twoje konto staje si'wi ksze i wi ksze, mo'esz chcie przesun pasek w g'r. Handluj tylko akcjami, z coraz wi ksz obj to ci. Pami taj, Zachowaj g'o no na uwadze nast pnym razem, gdy handluje zapas'w.

Aby uzyska wi cej informacji na temat wolumen w handlowych, odwied http://www.stocks-simplified.com/volume.html