Jen japosski: USD/JPY (JPY – X) Fed protok staje si eyed ENG

Max Adams
image-wg4OALKzJRS0QPnd

Jen japosski: USD/JPY (JPY – X) Fed protok staje si eyed ENG

Nie ma g wnych doniesie z Japonii w tym tygodniu, wi c dane z USA b'dzie dyktowa kierunek USD/JPY. Zasadniczo ni sze zyski skarbowe i s absze ceny akcji nied'wiedzi dla pary Forex. Spadek plon w i popyt przedsi biorc w na ryzykowne inwestycje b.d.

Dolar/jen zamkni ty ni sze w zesz ym tygodniu po serii rozczarowuj ce ameryka skich raport w danych ekonomicznych obawy éwiatowego kryzysu gospodarczego dotar a do Stanw Zjednoczonych. Pocz tkowe ci nienie sprzeda y by nap dzany przez obawy, e spowolnienie w produkcji wp ynie r wnie na inne cz ci amerykaej maszyny gospodarczej.

Wi kszo ceny sprzeda y por zasilany przez Safe-Haven zakupu inwestor w agresywnie rzuci wy sze ryzyko na gie dzie w USA, kt ry jest dla bezpiecze stwa rynku obligacji skarbowych USA. Para pojechali'my na plony skarbowe, dzi ki czemu Dolar ameryka ski mniej atrakcyjne inwestycje.

Dwa g wne raporty, zach caj ce inwestor-w do sprzeda-y, USD/JPY by'y raport ISM Manufacturing PMI wykazuj ce, e dzia alno produkcyjna wesz a we wrze niu w drugim miesi cu z rz du, a ISM nieprodukcyjnych PMI, kt'ry r'wnie spad'a, pozosta' ale w obszewi rozja j. Aby pom c promowa do o wieci" inwestornow, na kr tkiej stronie por wrzesie non-farm wyp aty raport, kt ry zapewnia pewn pewno, e pomimo spowolnieniem w zatrudnianiu, rynek pracy pozost napi ta, i a jest pozytywne dla konsu w isar.

Nie de o adnych powa nych doniesie z Japonii w zesz ym tygodniu, jak inwestorzy nadal pobyt, o mo'liwo ci ci ci stopy przez Bank Japonii na posiedzeniu polityki pieni nej w dniu 31 pa dziernika.

Mniejsze raporty de y mieszane. Po stronie pozytywnej, sprzeda detaliczna, bezrobocie, indeks produkcyjny Tankan oraz indeks nieprodukcyjny Tankan por y lepsze ni oczekiwano. Po stronie negatywnej, wst pna produkcja przemys owa, rozpocz cie budowy, ostateczna produkcja PMI i zaufanie konsument w rozczarowany.

Dane techniczne

Og lnie rzecz bior c, stronniczo ci w cenach jest: na bok.

Gérna granica prognozowanego: 108.35.

Przewidywana Dolna bariera: 105.44.

Cena zamkni cia prognozy: 106.90.

Awiecznik

Wyst pi o bia e cia o (poniewa ceny s zamkni te wy ej ni ten, kt ry otworzy e.
W ci gu ostatnich 10 barw, por o 6 bia ych swiec i 4 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece. W ci gu ostatnich 50 barw, por o 26 bia ych swiec i 24 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece.

"yroscopio, ma miejsce") (Gyro jest 'wieca z ma'ym prawdziwym cia'em). Kreisel zidentyfikowa sesj, w kt rej jest niewiele akcji cenowych (zdefiniowane przez r nic mi dzy otwarcia i zamkni cia). Podczas rajdu lub w pobli u nowych wysoko ciach, "yroskop, mo e to by" znak, e ceny trac tempo i policje mog dosta si do k opot w.

Dane techniczne

Og lnie rzecz bior c, stronniczo ci w cenach jest: na bok.

Gérna granica prognozowanego: 108.35.

Przewidywana Dolna bariera: 105.44.

Cena zamkni cia prognozy: 106.90.

Awiecznik

Wyst pi o bia e cia o (poniewa ceny s zamkni te wy ej ni ten, kt ry otworzy e.
W ci gu ostatnich 10 barw, por o 6 bia ych swiec i 4 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece. W ci gu ostatnich 50 barw, por o 26 bia ych swiec i 24 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece.

"yroscopio, ma miejsce") (Gyro jest 'wieca z ma'ym prawdziwym cia'em). Kreisel zidentyfikowa sesj, w kt rej jest niewiele akcji cenowych (zdefiniowane przez r nic mi dzy otwarcia i zamkni cia). Podczas rajdu lub w pobli u nowych wysoko ciach, "yroskop, mo e to by" znak, e ceny trac tempo i policje mog dosta si do k opot w.

Tempa

Dynamika jest wsp lnym terminem u ywanym do opisania szybko ci, z jak ceny poruszaj si w pewnym okresie czasu. Generalnie zmiany w dynamice prowadz do zmian cen. Diez ekspert pokazuje aktualne warto ci czterech popularnych wska nikt tempa.

Oscylator Stochastyczny

Metoda interpretacji oscylatora stochastycznego jest w poszukiwaniu obszar w wykupienia (ponad 80) i oversold obszar w (poni ej 20). Oscylator Stochastyczny broma 19.0388. Jest a przekupiona lektura. Jednak sygna' nie jest generowany, dop ki oscylator przecina g'r' 20 ostatni sygna de sygna sprzeda y 3 czas (s) zg aszane.

Indeks si'y wzgl dnej (RSI)

RSI pokazuje wykupienia (ponad 70) i sobrevendido (poni ej 30) obszarow. Bieca warto' RSI 44,20. Nunca superar el lubricante obszar pomys owo ci gleby. Sygna kupna lub sprzeda y jest generowany, gdy RSI porusza si z obszaru wykupienia/wyprzeda y. Ostatni sygnaby zakup 38 czas (y) zg aszane.

Indeks kana u towarowego (CCI)

CCI pokazuje wykupienia (ponad 100) i sobrevendido (tutaj-100) obszarow. Bieca wartoé CCI bromea -146. broma a czytanie sobrevendido. Jednak sygna' niest generowany, a' wska nik przecina si'-100. Ostatni sygna de sygna sprzeda y 11 czas (s) zg aszane.

Macd

Wska nik zbie no/rozbie-no-rednia ruchoma (MACD) daje sygna y, gdy przechodzi przez 9 okres sygna u steruj cego. Ostatni sygna de sygna sprzeda y 8 czas (s) zg aszane.

Perfil rex Takasugi TD

FOREX-JPY á zamkni-ty hacer 0.030 w 106,930. Volumen 9% powy ej éredniej (neutralny) i Wst gi Bollingera por y 34% w'szy ni' normalnie.

Otwérze High Low Zamknij Volume___
106.900 107.120 106.570 106.930 98 770 p.
Perspektywy techniczne 
kr tkoterminowe: wyprzedane
Cita po'redni: uparty
d'ugoterminowa: nied'wiedzi
rednie krocz ce: 10-okres 50-okres 200-czas
W pobli'u: 107.49 106.98 109.09
Zmiennoi: 6 9 7
Pojemnoo: 91 939 95 099 91 491

Kr tkoterminowe przedsi biorcy powinni zwraca wi ksz uwag na kupna/sprzeda y strza ki, podczas gdy mi dzy-/Long-Termin powinien zap aci wi cej warto ci wzrostowe lub nied'wiedzi trendu, kt ry znajyje si dol.

Krski opis

FOREX-JPY – jest obecnie 2,0% poni ej jego 200-okres éredniej ruchomej i jest na tendencj wzrostow. Zmienno jest stosunkowo normalna w por wnaniu ze redni zmienno ci w ci gu ostatnich 10 okres-w. Nasza obj to wska nika obj to ci p ynie do i z JPY á wzgl dnie r wne tempo (neutralne). Nasza Prognoza trendu oscylator w s obecnie uparty na JPY á i maj te perspektywy na ostatnie 20 okres.w.