Rola politykaw

Max Adams
image-fTR7n3r4X2IPsKZe

Nieporozumieniem jest za o enie, e zadaniem polityk w jest tworzenie miejsc pracy, promowanie dzia alno ci gospodarczej, kt ra zachowuje dobrostan i dobrobyt swoich poddanych, integralno terytorialn swojego kra iju iju nienie

W prawdzie, politycy maj prost i wy czn rol: de ponownie wybierani. Jego podstawowowym zadaniem jest jego partia i jej cz onkowie. En zawdzi cza Ci patronat: praca, sinecures, gwarantowane zwroty lub przep ywy pieni ne, dost p do bud et w publicznych, a odurzaj cy efekt w adzy. Jego zwi zek jest z jego prawdziwym okr gu wyborczym-partia, ranga i plik-i jest odpowiedzialny wobec Ciebie, w ten sam spos b CEO (Director Ejecutivo) odpowiedzi sp ki kluczowych akcjonarius.

Aby upewni si, e jeste ponownie wybrany, politycy s czasami zobowi zani do wdro enia reform i polityk, kt re pomog promowa og lny dobrobyt ludno ci i. W innych momentach trzeba powstrzyma si od podejmowania srodk w celu zachowania zasob w wyborczych i zwi kszenia oczekiwanej d ugo ci ycia politycznego.

¿Ale jak lider staje si' liderem?

W tym artykule nie interesuje nas proces historyczny, ale odpowiadaj c na dwa pytania: co kwalifikuje lidera, i dlaczego ludzie wybieraj kogo do bycia liderem.

Para od razu oczywista odpowied brzmi, e lider adresy lub oceniane przez jego sk adnik w, aby m c zaspokoi Twoje potrzeby. Moga one zaspokoi potrzeby gospodarcze, potrzeby psychiczne lub potrzeby moralne. Nos wszystkich tych przypadkach, je eli pozostaje otwarta, te niezaspokojone potrzeby zostan ocenione, aby m c zagrozi "akceptowalnym (rodzajom) egzystencji". Z wyj tkiem rzadkich przypadkaw (g'd, wojna, zarazy), rzadko przetrwa w niebezpiecze'stwie. Wr cz przeciwnie, ludzie s przewa nie gotowi po wi ci swoje genetyczne i biologiczne przetrwanie na o tarzu wspomnianego "akceptowalnego istnienia".

Aby de akceptowanym, "ycie musi by" honorowe. Aby' honorowe, niektére warunki (powszechnie znane jako "prawa") musz' de spe nione i utrzymane. adne yecie nie jest honorowe w przypadku braku ywno ci i ochrony (maj tek), osobistej autonomii (zabezpieczone skodyfikowane podstawowych wolno ci), bezpiecze stwobiste oso, szacunek (prawa cz'owieka), iwn peego stopnia wp y nawu jego przysz é. W przypadku braku nawet jednego z tych element w, ludzie maj tendencj do stopniowo przekonuj si, e Twoje éycie nie warte sycia. "honorowe r wnowagi" ("honorowe r wnowagi") Poszukuj' i ochrony poprzez wynalezienie nowych technologii i przekszta cenie w ofert' kontrolowania natury i innych ludzkich czynnik'w. Jestecie colorido przeciwko ogromnej pogwa ceniu waszych swob ed. Ludzie szukaj bezpiecze stwa: ustawodawczy i tworz organy cigania i tworz.

Szczeg lnie ludzie dotkni ci s przy utrzymaniu waszej godno ci i wp yn na wasze istnienie, tera niejszo i przysz éo. Dwa mog de po czone: im bardziej osoba wp ywa na jego srodowisko i formy, kt re s coraz bardziej szanowane, jest przez innych. Bycie postrzeganym jako lider posiada cechy, kt re sprzyja y sukcesom takich wysi-kaw. Lider wydaje si, e sygna, e every m wi jego nast pc-w: mog zwi kszy swoje szanse na wygran , sta wojn jeste ' Waging znale ci i ochrony, aby by przestrzegane, aby zwi kszy swoj osobist' autonomi i bezpiecze stwo, i o zbyt powiedzie o swojej przys o swojej przys.

Ale co a broma diez sygna? ¿Co b'dzie nosi'? Jak a jest odbierane i odszyfrowywane przez LED? I jak, dok adnie, masz wp yw na procesy decyzyjne?

Sygna' jest prawdopodobnie rezonansu. Informacje, kt re promieniowa od lidera, powietrze promieniuje od niego, jego dane osobowe musz rezonowa z sytuacj ludzi prowadzi. Przyw dca musi ustanowi nie tylko rezonans ze 'wiatem wok niego, ale tak e ze 'wiatem, kt ry obiecuje ustanowi'. Tryby, mody, s'owa kluczowe, mody, przekonania, nadzieje, l'ki, nienawidzi i kocha, plany, inne informacje, wizja wszystko musi de czyste w tej tabeli rezonansu. Lider a kr tsza wersja wiata, w kt rym pracuje, Mapa swego czasu, harmonia (melodia), na kt rej mo e improwizowa. Musicie widzie w nim wszystkie istotne elementy waszego ycia duchowego: skargi, porozumienia, nieporozumienia, gniew, oszustwo, ukrywanie, Mity i fakty, interpretacj, kompatybilno, poczucie winy, paranoja, z udzenia i Delusions wszystkie te pakiety (lub wypaczy) w schludny pakiet. Nie nale y rozumie , e przyw dca musi por przeci tnym cz owiekiem, ale musi zawiera rozpoznawaln " przeci tn " osob lub realistyczny wizerunek niego. Jego goos musi echo mnogo d'wi k w, kt re tworz popularnej fali, kt ra ogarna a go do w adzy. Ta zdolno go by i nie by, do opuszczenia, nawet do kana u innych do wiadcze ludzi i istnienie, w skr cie: do utalentowanych aktor jest pierwszym elementem w sygna przyw dztwa. Jest skierowana do przesz o ci i tera niejszoci.

Drugim elementem bromeando a.co lider rynku jasno. Para rezonans ponownie. Przyw dca musi de postrzegany, w rezonansu, w doskona ej harmonii z wizj przysz o ci, w zgodzie z lud mi, kt rzy go wybrali. "Przyjemne" czytanie: kompatybilny z spe nianie wy ej wymienionych wymaga w spos b, kt ry sprawia, e ycie zaakceptowa. Ka da grupa ludzi ma swoje w asne wymagania, wyra ne i niejawne, jawnie wyra one i utajone.

Cz'onkowie narodu mog czu ' zdolno' zdolno do kszta towania swojej przysz o ci i bezpiecze stwo jest zagro'one. Nast-pnie wybierzesz lidera, kt ry tak uwierzy, e przywr cisz to, co wiesz o nim. Srodki remontowe s mniej wane. Aby sta si liderem, trzeba przekona , t um, mas, reklam, kt r mo esz dostarczy , nie, e znasz najlepszy, optymalny i najskuteczniejszy spos b na ustalony cel. JAK nunca ma konsekwencji. Para blednie w por wnaniu do WILL WILL? Para dlatego, e ludzie ceni wyniki wi cej ni spos b. Nawet w spo ecze stwach indywidualistycznych ludzie wol dobre samopoczucie grupy, do kt rej nale ysz. Przewodnik obiecuje zoptymalizowa u yteczno dla grupy jako ca o ci. Oczywiste broma, e nie wszyscy cz onkowie korzystaj jednakowo, un nawet z niego korzysta. Diez, kto przekonuje swoich koleg w, kt rzy mog zabezpieczy , e osi gni cie zadowalaj co osi ga swoje cele (acele wi c r wnie zadowalaj ce dla Two potich potrzeb) staje lider siem. Liczy si to, e spo ecze stwo zmienia si od czasu do czasu i od miejsca na miejsce. Grupa ludzi, osobowo lidera jest kluczowa, z drugiej strony jego tradycyjne korzenie. W czasach, przynale-no-religijna, i z innymi, prawo edukacji, lub wizji przysz-o ci. Cokolwiek decyduje o wyniku, musi de silnie skorelowane z tym, co grupa postrzega, jego potrzeby i zdecydowanie opiera si na definicji akceptowalnego ycia. Jest a zawarto' informacyjna sygnau.

Wybér drabiny niest trywialny po cig. Ludzie traktujé a bardzo powa nie. Cz'sto wierzymy, e wyniki tej decyzji r wnie okre li, czy Twoje potrzeby s spe nione, czy nie. Innymi s'owy, wyb'r lidera decyduje o tym, czy prowadzisz akceptowalne sycie. Ta powaga i przemy lana postawa przewa aj, nawet je li przyw dca jest wybierany, przez kilka (szlachta, partia).

Tak wi c informacje zebrane na temat lidera, zebrane z otwartych, formalne i nieformalne, poprzez redukcj, indukcji i wnioskowania, poprzez kontekstowe podejrzanych, historycznych zagadek pracy i zwi zk w po rednich. ¿Jakiej grupy etnicznej nale'a'y kandydaci? Jaka jest jego historia i e jego rodziny/plemienia/narodu? Skéd pochodzi, geograficznie i kulturowo? ¿Co en aspiruje do, i dok d péjdzie, jaka jest jego wizja? Kim s' jego przyjaciele, pracownicy, partnerzy, pracownicy, wrogowie i rywale? Jakie s' pog o o ni nim, plotki? Sa a aspekty poznawcze, epistemologiczne i hermeneutyczne zebranych informacji. Para bromear, wszystko jest przedmiotem procesu bardzo podobnego do teorii naukowej formacji. Hipotez s zbudowane w taki spos b, e znane fakty pasuj. Pronóstico. eksperyment-w i zebranych danych. Teoria jest nast-pnie rozwijany i stosowane do znanych fakt-w. Im wi cej danych dodaje, tym wi cej teorii przechodzi korekty, un nawet zmiany paradygmatu. Podobnie jak w przypadku konserwatyzmu naukowego, teoria zasiedzia ych ma tendencj do zmiany koloru, interpretacji nowych danych. Culto "kapaan" (komentatorzy i eksperci) powstaje broni wsp lnej m dro ci i "znane" fakty "przeciwko intelektualnej rewizjonizmu i non-konkonmizmu. Ale w ko cu teoria jest ustawiona i wy ania si konsensus: rodzi si przyw dca.

Aspecto emocjonalny na pierwszym planie, cho. Emocje odgrywaj rol stra nik w i wy czniki procesa wch decyzyjnych zaanga owanych w wyborze przewodnika. S a filtr, membrana, poprzez informacje rozsiewaj si na g owach cz onk w grupy. Mosna okre li relacje mi dzy r nymi danymi. Na koniec przypisujemy warto ci i wagi moralne i afektywne w sp jnym kontek cie emocjonalnym do r nych bit w informacji. Emocje es un reglamento cmínimo de un procedimiento. Informacje, kt re procesy wej ciowe poprzez umieszczenie tych zasad w niewyra ny decyzji-twierdzenie. Przewodnik jest wynikiem (prawie produkt uboczy tego procesu.

Jest to reprezentacja statyczna, kléra nie daje nam dynamiki procesu selekcji. W jaki spos b zebrane informacje wp ywaj na to? Elementy oddzia-uj? ¿Jak ustala si' wynik?

Wydaje si, e ludzie przychodz, oczywi cie wyposa one w mechanizm wyboru kadry kierowniczej. Mechanizm ten ma wp yw do wiadczenie (a posteriori). Jest to w formie zasad proceduralnych, algorytm, kt ry pozwala przewodnik w cz onk w grupy, aby wej w osobliwo ci interakcji w grupie, znany jako "wyb r przyw dztwa".

Mechanizm wyboru linii wiod cej sk ada si z dw ch modu w: modu u su s u cego do oceny i klasyfikowania informacji oraz modu u interaktywnego. Diez bromas dawny zbudowany wobec utrzymywa Dodawanie dane wobec obec ocenia i modyfikowa ty, ten wynik e wyobra enie o Tobie ('wiatwidok' jest odpowiadaj'cy (pod k'tem rekonstrukcja albo osiedla ten teoria, tak ebec wobec wymi on rekonstrukcja albo osiedla ten teoria, tak ebec wobec wymi on rejegno'

Drugi modu reaguje na sygna y od innych cz onk-w grupy i traktuje te sygna y jako dane, co z kolei wp ywa na wydajno pierwszego modu u. Synteza wygenerowanych tych dw ch modu w okre la ostateczny wyb ér.

Wybér Leader jest interakcja mi dzy "rdze" indywidualno ci", kt ra powstaje z naszego siebie, jak postrzegamy to nasz w asny (element Introspekcyjny) i spos b postrzegania w sobie, jak si czujesz od innych. Wtedy jest "Grupa rdze", "Grupa rdze", "Grupa rdze" i cele. Liderem jest osoba, kt ra udaje si wyrazi te dwa rdzenie hojnie i skutecznie. Wybieraj c lidera, my, tak, naprawd wyb ér siebie.

Zacznik-komentarz na temat reformy finans-w kampanii

Ate modelo de esquí przedstawicieli demokracji uczestnicz cej de zar wno ekskluzywny, jak i bezpo redni. Wykluczya ona kobiety i niewolnik-w, ale ma reszt aktywnych, stale i konsekwentnie przyczyniaj si do procesw decyzyjnych na wszystkich poziomach i wszelkiego rodzaju (w tym prawnych). Byo (prawie) zarz dzaniu w mie cie 20 000 silne.

Zastosowanie tego modelu do wi kszych spo eczno ci jest raczej problematyczne i prowadzi do powa nych i z owra liwych b.d w.

Problema gromadzenia i przetwarzania informacji-logistyczne ograniczenie-mo e by ca kowicie, zadowalaj co i kompleksowo rozwi zany przez zastosowanie sieci komputerowych do melodii. Nawet w przypadku istniej cych technologii, wyniki wybor-w (niezale-nie od wielko ci elektoratu), mo na og oszone, z wielk dok adno ci. w gu kilku godzin.

Wiecie, sieci komputerowe s' ma'o prawdopodobne, aby pokona' drug przeszkod'-problem wielkiego okr gu wyborczego.

Kandydaci polityczni musz trzyma si bezpo redniej demokracji uczestnicz cej, aby poinformowa ka dego cz onka okr gu wyborczego (potencjalnych wyborc w) o swojej platformie, (je li ustalono) swoje osi gni cia, swoj osob, a co odr nia Ci od swoich rywali. Jest a ogromna ilo informacji. Jego rozprzestrzenianie si okr-g-w wyborczych, kt re s zbyt du e, wymaga du o pieni dzy (dziesi tki milion w dolar w na kampani).

Politycy ko czy si robi wiele czasu w biurze (i) pozyskiwania funduszy poprzez "sk adki", kt're masz w kostek do "wk'adu" os b i firm. Tej anomalii nie mo na rozwi za poprzez majstrowania z prawami finans-w kampanii. Odzwierciedla rzeczywisty koszt pakowania i rozpowszechnia informacji. Ograniczanie tych dzia a by oby zniech tem do demokracji i elektoratu.

Reforma finans-w kampanii w obecnych (niezliczonych) formach, w zwi zku z czym jest w du ej mierze antydemokratyczna: ogranicza dost p do informacji (poprzez zmniejszenie dost pnych pieni dzy, aby rozprzestrzenia kandydat w wok. Udaj c a ogranicza wybory i przechylanie maszyny do gosowania na korzy posiadania. Wyborcy z pieni dzy i edukacji s w stanie uzyska informacje potrzebne przez siebie i na w'asny koszt. Nie, kt rzy opieraj si wy cznie na informacjach wydychane przez kandydat w mog by powa nie pokrzywdzonych przez finansowanie jakiejkolwiek formie reformy kampanii.

Rozwi zaniem jest zmniejszenie wielko ci okr-g-w wyborczych. Mo na a zrobi tylko poprzez przyj cie po redniej, nieuczestnicz cej formy demokracji, por mo e poprzez zniesienie bezpo rednich wybor w (i reklamy) aktualnie wybieranych operador w. Bezpo rednie wybory w zarz dzaniu okr g w wyborczych s ograniczone do wielopoziomowego, Self-rozpuszczania ("zach"d s'o ca") "uczelnie wyborcze" sk ada si cz wynie z wolontariuszy.